ВЫБЕРИТЕ СПОСОБ ЛОВЛИ:
Polityka prywatności
 1. Postanowienia Ogólne
  1. Niniejszy dokument (dalej: Polityka prywatności) opisuje zasady korzystania ze strony internetowej Jaxon spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Skórzewie, dostępnej pod adresem www.jaxon.pl (dalej: Nasza Strona).
  2. Podmiotem odpowiedzialnym za Naszą Stronę oraz wykonywanie związanych z nią obowiązków, w tym w zakresie administrowania danymi osobowymi jest: Jaxon spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Skórzewie, adres: ul. Malwowa 160, 60-185 Skórzewo, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000469021, NIP: 7773232549 (dalej: Spółka).
  3. Nasza Strona ma na celu prezentowanie informacji o Spółce, jej działalności oraz produktach znajdujących się w ofercie handlowej Spółki, z tym zastrzeżeniem, że Nasza Strona nie służy do zawierania za jej pośrednictwem jakichkolwiek transakcji.
 2. Przetwarzanie danych osobowych
  1. Zawartość Naszej Strony jest powszechnie dostępna, a możliwość przeglądania Naszej Strony przez dowolną osobę (dalej: Użytkownik) nie wymaga podawania jakichkolwiek danych identyfikujących Użytkownika, w tym danych osobowych w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa.
  2. Dla usprawnienia komunikacji ze Spółką, Użytkownik chcący nawiązać kontakt ze Spółką może skorzystać z formularza dostępnego na Naszej Stronie. Skorzystanie z takiej formy komunikacji wymaga podania przez Użytkownika wskazanych w nim danych osobowych, przy czym podanie takich danych jest dobrowolne.
  3. Dane osobowe, o których mowa w pkt 2 powyżej przetwarzane są przez Spółkę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w zakresie niezbędnym do zwrotnej komunikacji z Użytkownikiem, a w przypadku nawiązania z Użytkownikiem współpracy handlowej – także w zakresie koniecznym do komunikacji pomiędzy Spółką a Użytkownikiem w związku z faktem takiej współpracy. Nadto, dane osobowe, o których mowa w pkt 2 powyżej mogą być przetwarzane przez Spółkę w celach statystycznych, analitycznych oraz marketingowych.
  4. Użytkownik ma prawo dostępu do treści jego danych osobowych, o których mowa w pkt 2 powyżej oraz do ich poprawiania i aktualizacji, jak również odwołania zgody lub wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie swoich danych osobowych bez podawania przyczyny.
  5. Spółka zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych, o których mowa w pkt 2 powyżej stosując dostępne środki techniczne oraz organizacyjne w celu zapobieżenia ich bezprawnemu przetwarzaniu. W szczególności Spółka dokłada staranności, aby dane osobowe były: (i) przetwarzane w sposób zgodny z prawem i celem w jakim zostały one udostępnione, (ii) przechowywane w bezpieczny sposób i nie dłużej niż to konieczne oraz (iii) nietransferowane bez odpowiedniej ochrony.
  6. W przypadkach określonych obowiązującymi przepisami prawa Spółka może być zobowiązana do ujawnienia wybranych informacji o Użytkownikach właściwym organom władzy publicznej bądź innym uprawnionym podmiotom.
 3. Otrzymywanie informacji handlowych od JAXON
  1. Jeżeli Użytkownik wyrazi zgodę na otrzymywanie od Spółki informacji marketingowych, w tym przesyłanie drogą elektroniczną informacji handlowych, jego dane osobowe będą przetwarzane również w celu przekazywania informacji o naszej ofercie i akcjach marketingowych.
  2. Informacje, o których mowa w pkt 1 tego rozdziału mogą być przesyłane w formie papierowej lub elektronicznej (na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej).
  3. Do zgody Użytkownika na otrzymywanie od Spółki informacji, o których mowa w pkt 1 powyżej, stosuje się odpowiednio postanowienia rozdziału II pkt 4 tej Poli