INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH DLA KANDYDATÓW DO PRACY

Informujemy, iż przekazane przez Państwa w aplikacji dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) – dalej: Rozporządzenie, na poniższych zasadach:

 1. Administratorem danych osobowych będzie: Jaxon sp. z o.o., Skórzewo, ul. Malwowa 160, 60-185 Poznań (wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu pod numerem KRS: 0000469021).
 2. Dane osobowe kandydata przetwarzane będą w celach związanych z przeprowadzeniem przez administratora procesu rekrutacji. Administrator nie stosuje w procesie rekrutacji mechanizmów zautomatyzowanego podejmowania decyzji (w tym profilowania).
 3. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych kandydata będzie stanowił art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia.
  Administrator informuje, iż podanie danych osobowych przez kandydata nie jest wymogiem ustawowym lub umownym. Z uwagi na cel przetwarzania danych (proces rekrutacyjny) nie warunkuje ono również na obecnym etapie zawarcia ewentualnej umowy z kandydatem (w tym o pracę czy współpracę). Niemniej, brak podania danych osobowych może wykluczyć kandydaturę kandydata z procesu rekrutacji (z uwagi na brak danych niezbędnych do kontaktu z kandydatem lub merytorycznej oceny przesłanej aplikacji).
 4. Dane osobowe kandydata będą przetwarzane w okresie trwania procesu rekrutacji, przy czym administrator wskazuje, iż procesy rekrutacji przeprowadza w trybie ciągłym. W każdym razie zakończenie przetwarzania danych osobowych kandydata nastąpi nie później niż w przypadku złożenia przez kandydata sprzeciwu (o ile zaistnieją wskazane w art. 21 Rozporządzenia podstawy do jego uwzględnienia) lub cofnięcia przez kandydata zgody na przetwarzanie jego danych osobowych.
 5. Dane osobowe kandydata będą udostępniane pracownikom i współpracownikom administratora odpowiedzialnym za prowadzenie procesu rekrutacyjnego. Dane osobowe kandydata nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Uprawnienia przysługujące kandydatowi w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych:
  Kandydatowi służy prawo do żądania od administratora:
  1. dostępu do przekazanych przez niego danych osobowych,
  2. sprostowania danych osobowych kandydata,
  3. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych kandydata.

Nadto, kandydatowi przysługuje prawo do:

 1. przenoszenia danych osobowych kandydata do innego administratora,
 2. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (cofnięcie zgody możliwe jest w każdym momencie i nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych kandydata, którego dokonano na podstawie jego zgody przed jej cofnięciem).

Kandydatowi przysługuje również prawo do wniesienia sprzeciwu (jeśli zachodzą przypadki wskazane w art. 21 Rozporządzenia).

Z powyższych uprawnień kandydat może skorzystać wysyłając stosowne oświadczenia na adres korespondencyjny administratora wskazany w pkt 1 lub na następujący adres mailowy: praca@jaxon.pl.

Niezależnie od uprawnień opisanych powyżej kandydat ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jeśli uważa, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia (organem nadzoru jest: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).